vacature coördinator samenwerkingsverband primair passend onderwijs

01 juni 2017
Het bestuur van het Samenwerkingsverband Stichting Primair Passend Onderwijs Noord Limburg (PO3101) is per 1 augustus 2017 op zoek naar een Coördinator Samenwerkingsverband (0,6 fte).
Tot het takenpakket van de Coördinator behoren:
 • Het ondersteunen van het functioneren van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de stichting in het realiseren van de missie en de doelstellingen
 • Het signaleren en analyseren van trends en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en aanpalende sectoren ten behoeve van het actueel houden van het ondersteuningsprofiel,  het meerjarenbeleid en het activiteitenplan
 • Het voorbereiden van de vergaderingen van AB en DB
 • Het ondersteunen van de ontwikkeling in en tussen de drie deelregio's
 • Het verzorgen van adequate monitorrapporten op (meerjaren) financieel gebied, leerlingenaantallen en controle afgifte TLV'en, o.a. ten behoeve van de jaarrekening en de jaarverslaglegging
 • Voorzitten, ondersteunen en afstemmen van het overleg tussen de bovenschoolse ondersteuningscoördinatoren (BOC'en)
 • Het  namens het bestuur voeren van het overleg met de Ondersteuningsplanraad (OPR)
 • Voorbereiden van het overleg PO-VO  om de samenwerking in de regio inhoudelijk vorm te geven
 • Het voorbereiden van de vergaderingen met wethouders en ambtenaren van 8 gemeenten ten behoeve van het OOGO
 • Het onderhouden van contacten met landelijke instanties als DUO en Inspectie voor het Onderwijs
 • Opzetten en onderhouden van adequate netwerken, o.a. in het landelijk netwerk samenwerkingsverbanden 
  Van de Coördinator wordt verwacht dat hij: 
 • Beschikt over een Hbo/ universitair werk- en denkniveau
 • Kennis heeft over ontwikkelingen in het regulier en speciaal onderwijs
 • Als een pré kennis of ervaring heeft in aanpalende sectoren
 • Aantoonbare werkervaring heeft in een complexe omgeving
 • Over het vermogen beschikt om zich makkelijk in politieke en inhoudelijke netwerken te begeven, waaronder gemeenten,  voorgezet onderwijs, jeugdzorg etc. 
  Persoonskenmerken:
 • Verbindend - flexibel - empathisch - inspirerend - resultaatgericht - doortastend -  benaderbaar   
  Betrekkingsomvang en arbeidsvoorwaarden Coördinator Samenwerkingsverband:
   
  De functie is ingeschaald in schaal 12, maximaal  € 5130  bruto bij fulltime dienstverband
  De omvang dienstverband is 0,6 fte.
  Tot de secundaire arbeidvoorwaarden behoren een laptop en telefoon.
   
  Alle overige primair en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO PO.
  De aanstelling geschiedt voor de duur van één jaar, waarna het contract bij gebleken geschiktheid wordt omgezet naar een overeenkomst voor onbepaalde duur.
   
  De Coördinator is rechtspositioneel ondergebracht bij één van de besturen, Kerobei te Venlo
  Daar is ook de financiële, administratieve en secretariële ondersteuning voor de Coördinator ondergebracht.
  Over de feitelijke werkplek voor de Coördinator zijn afzonderlijk afspraken te maken.
   
  Een dienstverband als ZZP'er is bespreekbaar, waarbij voornoemde beloning en aanstellingsvoorwaarden uitgangspunten zijn.
   
  Reacties kunt u vóór 12 juni sturen naar: info_po@passendonderwijsnoordlimburg.nl
   
  Mw. P. Corsten voorzitter DB Samenwerkingsverband PO
  Emailadres:  pcorsten@prisma-spo.nl
  Voor inlichtingen kunt u eveneens mw. Corsten bellen. Tel. 077-3079748
 
 1.  Achtergrondinformatie.
  1. Organisatie
   Het Samenwerkingsverband 3101 draagt in 8 gemeenten, te weten Mook en Middelaar, Gennep, Bergen (L), Beesel, Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo de zorg voor passend onderwijs voor alle leerlingen binnen het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.
    
   Het Samenwerkingsverband 3101 po wordt gevormd door 16 besturen voor primair onderwijs, 13 besturen regulier basisonderwijs en 3 besturen speciaal onderwijs.
   Het  Algemeen Bestuur van het Stichting wordt gevormd door de bestuurders van deze scholen. Vanuit het AB is een Dagelijks Bestuur samengesteld t.b.v. de beleidsvoorbereiding in het AB en beleidsuitvoering na besluitvorming in het AB. Het toezicht wordt gehouden door het Toezichthoudend Bestuur uit het AB.    
   Gezamenlijk hebben de aan de besturen verbonden scholen ongeveer 22.500 leerlingen, waaronder 500 leerlingen in het speciaal onderwijs.
    
   Binnen het samenwerkingsverband is vrij recent het besluit genomen te gaan werken met drie relatief autonome deelregio's die geografisch geordend zijn:
 • Regio Venlo-centraal (Venlo en omgeving)
 • Regio Zuidwest (Venray en omgeving)
 • Regio Noordoost (Gennep en omgeving)
 
    2. Ondersteuningsplanraad.
    Vertegenwoordigers van ouders en personeel zijn verenigd in een     Ondersteuningsplanraad (OPR).
    De Coördinator Samenwerkingsverband voert namens het bestuur het overleg met de OPR.  

Facebook

Stichting voor Montessori-onderwijs
Zuidoost Nederland
Noordkade 2f
6003 ND Weert
(0495) 547998
info@mozon.nl