(Gemeenschappelijke) Medezeggenschap

Het personeel van de school en de ouders zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad (MR). Het personeel en de ouders  hebben twee of drie vertegenwoordigers. Zij vergaderen ongeveer vijf keer per schooljaar, meestal in aanwezigheid van de directeur of locatieleider, die daarbij het bestuur vertegenwoordigt. Tijdens deze vergaderingen worden beleidsvoornemens besproken, die voor het personeel en/of de ouders van belang zijn. Wettelijk is vastgelegd waar de MR advies over mag geven en over welke onderwerpen instemming van (een deel van) de MR nodig is.
Op bovenschools niveau is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), die de belangen van het personeel en de ouders van de gehele stichting MOZON behartigt. In de GMR zijn twee afgevaardigden per school vertegenwoordigd, één personeelslid en één ouder.


De GMR bestaat momenteel uit mw. Desiree Leensen, voorzitter, de personeelsleden Peter van den Wildenberg, mw. Monique Peerlings en mw. Kirsten Boers. Namens de oudergeleding zijn dit mw. Ellen Schreurs, mw. Karianne Roumen, mw. Aimee Feijen en Prashant Joshi.

Facebook

Stichting voor Montessori-onderwijs
Zuidoost Nederland
Noordkade 2f
6003 ND Weert
(0495) 547998
info@mozon.nl